ASPIRE Sathorn-Taksin (Timber Zone) - Progress | THINK SPACE
 

ความคืบหน้างานก่อสร้าง : 

APRIL, 2015

หมายเหตุ โครงการ AP อัพเดทความคืบหน้าโครงการทุกวันที่ 15 ของเดือน

ASPIRE
ASPIRE  Sathorn-Taksin (Timber Zone)

ความคืบหน้าโดยรวม
100%
งานโครงสร้าง
งานสถาปัตยกรรม
งานระบบ