นายชัชวาล พรรณลาภ
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• M.Sc., Forthays Kansas State College, U.S.A
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการ Accreditation Program 11/2004
• Audit Committee Program 9/2005
• The Role of the Chairman 12/2005
• กรรมการ Certification Program 88/2007

ประสบการณ์การทำงานช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ประเภทธุรกิจ
2547-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.พรีบิลท์
รับเหมาก่อสร้าง
2540-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บจก. ธนมิตร แฟคตอริ่ง จำกัด
ธุรกิจแฟคตอริ่ง ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิเรียกร้อง
2537-ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. ประกันคุ้มภัย
ประกันวินาศภัย