นายชอ สิงหเสนี
กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) University of San Francisco, U.S.A.
• กรรมการ Accreditation Program 36/2005

ประสบการณ์การทำงานช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ประเภทธุรกิจ
2549-ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
ผู้ผลิต นำเข้าและจำหน่ายกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง
2544-ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2544-2548
กรรมการ
บมจ. ไทยประกันภัย
ประกันภัย
2544-2548
กรรมการ
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
ค้าวัสดุก่อสร้าง