นายพันธ์พร ทัพพะรังสี
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• Master of Business Administration (Finance), Michigan State University, Michigan, U.S.A.
• บัญชีบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Director Accreditation Program 84/2010

ประสบการณ์การทำงานช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ประเภทธุรกิจ
2553-ปัจจุบัน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2544-ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
บจก. ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต
ประกันชีวิต