นายโกศล สุริยาพร
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิตไทย
• Audit Committee Program 1/2004

ประสบการณ์การทำงานช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ประเภทธุรกิจ
2544-ปัจจุบัน
ทนายความอาวุโสด้านกฎหมายหุ้นส่วนธุรกิจ และ กฎหมายภาษี
บจก.ไพร้ซสานนท์ประภาสและวีนน์
ที่ปรึกษากฎหมาย
2543-ปัจจุบัน
กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ
บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์