นายนนท์จิตร ตุลยานนท์
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• M.A at Tarleton State University, Texas U.S.A
• Audit Committee Program 1/2004

ประสบการณ์การทำงานช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ประเภทธุรกิจ
2553-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหารความเสี่ยง
ธนาคาร แลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร
2548-ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.เมืองใหม่ กัตทรี
แปรรูปยางพารา
2543-ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-2552
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานสินเชื่อ
ธนาคาร แลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร
2546-2548
ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการสายงานสินเชื่อ
บมจ.เงินทุน บุคคลัภย์
บริษัทเงินทุน