นายประมาศ ขวัญชื้น
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน สหรัฐอเมริกา
• นิติศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาชิกสภาทนายความ

ประสบการณ์การทำงานช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ประเภทธุรกิจ
2558-ปัจจุบัน
Head of Corporate Legal Counselor
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์