นายมาโรจน์ วนานันท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานการขาย
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์การทำงานช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ประเภทธุรกิจ
2552-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานการขาย
บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์
บริหารโครงการ
2551-2551
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
บจก. โมโตโรล่า (ประเทศไทย)
การสื่อสาร
2548-2550
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
บจก. เชฟรอน (ประเทศไทย)
พลังงาน