นายสมชาย วัฒนเสาวภาคย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงานช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ประเภทธุรกิจ
2552-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-2551
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์