นายวิทการ จันทวิมล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์การตลาด
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, University of Portland, Oregon, USA

ประสบการณ์การทำงานช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ประเภทธุรกิจ
2553-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์การตลาด
บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-2552
รองผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์การตลาด
บจก. ซิกน่าประกันภัย
ประกันภัย
2546-2550
ผู้จัดการการตลาด
บจก.โมโตโรล่า (ประเทศไทย)
การสื่อสาร