นายภมร ประเสริฐสรรค์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานสายงานธุรกิจ 2
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• วิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์การทำงานช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ประเภทธุรกิจ
2553-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสานงานธุรกิจ 2
บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2551-2553
ผู้อำนวยการอาวุโส
บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-2551
ผู้อำนวยการ
บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์