นายโอภาส เรืองรจิตปกรณ์
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงานช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ประเภทธุรกิจ
2552-ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง
บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก.สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์
บริหารโครงการ
2537-2552
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน
บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2538-2551
กรรมการ
บมจ. พรีบิลท์
รับเหมาก่อสร้าง
2544-2551
รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548
กรรมการ
บจก. แคปปิตอล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
บริหารสินทรัพย์