นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ 4
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงานช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ประเภทธุรกิจ
2553-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น
รับเหมาก่อสร้าง
2553-ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ 4
บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-2553
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์