นายปิยวัฒน์ สื่อไพศาล์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายงานธุรกิจสัมพันธ์
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงานช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ประเภทธุรกิจ
2544-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537-2553
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่ม 1
บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-2548
กรรมการ
บจก.ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์