logo
logo

ทุนการศึกษารูปแบบใหม่สู่การส่งต่อ
“พื้นที่ชีวิต” ให้กับอนาคตของชาติ

เอพี (ไทยแลนด์) มอบทุนการศึกษาเป็น “ตารางเมตร” แก่นักเรียนต่างจังหวัด ที่ย้ายเข้ามาศึกษาต่อระดับ มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก เพื่อช่วยรองรับการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่ต้องพบกับสังคมใหม่ สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น โดยคัดเลือกนักศึกษาที่เรียนดี และความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยเฉพาะเรื่องที่พักอาศัย

พื้นที่อาศัยถูกออกแบบเป็นพิเศษ โดย AP Design Lab ร่วมมือกับ Fabrica ดีไซน์สตูดิโอจากอิตาลี ที่รวบรวมหนุ่มสาวนักคิด นักออกแบบ เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าในทุกตารางเมตร จนเกิดเป็นผลลัพธ์ทางดีไซน์ ที่ทำให้พื้นที่นี้ เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ การแบ่งปัน และการอยู่ร่วมกัน

พบ 7 ชีวิต
กับการใช้ชีวิตเมืองในบริบทใหม่
ผลลัพธ์ของการดีไซน์
สู่พื้นที่ชีวิตที่เป็นได้มากกว่า

Coming Soon

Living track

Coming Soon

Design track

the exhibition spaces within space A Vision of Co-Living Generation การทับซ้อนทางดีไซน์ สู่การค้นพบพื้นที่ที่สามที่ซ่อนอยู่