HELLO!

WELCOME TO

LEARN MORE

ECOSYSTEM OF

นวัตกรรมการบริการแบบรูปแบบใหม่ที่ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการในทุกช่วงชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบและครอบคลุมมากที่สุด

VAARI

บริษัท วาริ จำกัด เป็นการต่อยอดการทำ Property Management ด้วยการดำเนินธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพชีวิต (Life Management Ecosystem) ลดทอนความซ้ำซ้อนที่เป็น Pain ของผู้อยู่อาศัยในปัจจุบัน และมอบประสบการณ์ใหม่ที่จะช่วยยกระดับรูปแบบการดำเนินชีวิต ให้ดียิ่งขึ้น ผ่านนวัตกรรมการออกแบบที่เข้าถึงได้ง่ายของทุกคนในสังคม

CLAY MORE

ดำเนินธุรกิจการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบที่ยังไม่ถูกค้นพบ หรือเป็นการค้นหา Unmet Needs โดยมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการเป็น Innovation Lab สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ Stanford Design Thinking โดยมีเป้าหมายให้นวัตกรรมที่คิดค้นนั้น สามารถจับต้องได้และใช้งานได้จริง

SEAC

โมเดลใหม่ของการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน โดยจะดำเนินธุรกิจเพื่อ Disrupt วิธีการเรียนรู้ของคนในองค์กรและคนในสังคมด้วยกระบวนการใหม่ๆ มุ่งพัฒนาความพร้อมและความสามารถของคนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยได้รับความร่วมมือจาก Stanford University

/