Banner
23/07/2019
NEWS

AP ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าของประเทศไทย

Mobile
23/07/2019
NEWS

AP ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าของประเทศไทย

AP Academy ได้จัดอบรมหัวข้อ “ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อการทดสอบมาตรฐานแรงงาน” ให้กับบุคคลที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าอาคารโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เมื่อวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

   AP Academy ได้จัดอบรมหัวข้อ “ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อการทดสอบมาตรฐานแรงงาน” ให้กับบุคคลที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าอาคารโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้ช่างไฟฟ้าได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพตามที่ได้กำหนดไว้ ตามเป้าประสงค์ของการยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าของประเทศไทย

   โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจมีผู้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรมกว่า 600 คน และได้รับเกียรติจาก อ.วัชรพงษ์ มุขเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ อ.มนสิช ศรีส่วน เป็นวิทยากร


  AP Academy หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ไปใช้ในการทำงาน และสามารถทดสอบขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถได้


ติดตามกิจกรรมดีๆอย่างนี้จาก AP Academy ได้ที่
Facebook : AP People and Career แล้วพบกันในกิจกรรมหน้านะครับ

 

Back
Share
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
See what I can assist you with personal tools.
Start now!Next time please
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
Start now!Next time please
See what I can assist you with personal tools.
go to top