Banner
23/07/2019
NEWS

“เตรียมความพร้อม ทดสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ”

Mobile
23/07/2019
NEWS

“เตรียมความพร้อม ทดสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ”

ให้กับบุคคลในสายงานวิศวกรรมโยธาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้วิศวกรโยธาทุกท่าน ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิศวกร

    เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 AP Academy ได้จัดอบรมหัวข้อ “เตรียมความพร้อม เพื่อทดสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร (สาขาโยธา)” ให้กับบุคคลในสายงานวิศวกรรมโยธาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้วิศวกรโยธาทุกท่าน ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิศวกร

    โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจมีวิศวกรโยธาลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรมกว่า 500 คน และทาง AP Academy ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สิริวัฒน์ ไชยชนะ อนุกรรมการทดสอบความรู้ระดับสามัญวิศวกรสาขาโยธา สภาวิศวกร และอดีตเลขาธิการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้บรรยาย

    AP Academy หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ไปใช้ในการทำงาน และสามารถทดสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร       (สาขาโยธา) ได้ในเร็ววันนี้ค่ะ


ติดตามกิจกรรมดีๆอย่างนี้จาก AP Academy ได้ที่
Facebook : AP People and Career แล้วพบกันในกิจกรรมหน้านะครับ

 

Back
Share
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
See what I can assist you with personal tools.
Start now!Next time please
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
Start now!Next time please
See what I can assist you with personal tools.
go to top