ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์
ของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ “เอพี”

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ “บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)” หรือ “เอพี” ซึ่งเว็บไซต์นี้ถูกจัดทำขึ้นและดำเนินการโดยเอพี หากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดำเนินการคลิ๊กปุ่ม “ตกลง” เพื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ให้ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของเอพีทันที ดังนั้น ขอความร่วมมือทุกท่านโปรดอ่าน “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์” ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบละเอียดถี่ถ้วนทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ และให้ถือว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ หมายความรวมถึงเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นและอาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ของบริษัทในเครือของเอพี และเว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลภายนอก

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบละเอียดถี่ถ้วนก่อนเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ โดยเอพีจะถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแล้ว รายละเอียดดังต่อไปนี้

 • การใช้งานเว็บไซต์

  เว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นครั้งคราว ฉะนั้น ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่านควรเข้ามาศึกษารายละเอียดการใช้บริการเป็นประจำ เพื่อช่วยให้ท่านอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่เสมอ

  เว็บไซต์นี้ประกอบด้วย ข้อความ เนื้อหา โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือภาพกราฟฟิกต่างๆ ซึ่งท่านจะต้องยอมรับว่างานหรือแนวคิดใดๆ ที่ได้สร้างสรรค์และจัดทำขึ้นอันปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของเอพีแต่เพียงผู้เดียวและเอพีได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

  ฉะนั้น เอพีขอจำกัดการเข้าใช้บริการของทุกท่านด้วยการห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข และ/หรือ นำข้อมูล เนื้อหา โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือภาพกราฟฟิกต่างๆ ไปเผยแพร่ยังบุคคลภายนอกหรือที่อื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอพี

  นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้าและโลโก้ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้ มีทั้งได้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วและ ยังไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เอพีขอห้ามทุกท่านนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้งานต่อ ซึ่งท่านอาจจะถูกเจ้าของเครื่องหมายการค้าดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถึงที่สุด

  ท่านยินยอมว่า ท่านจะไม่ใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือใช้บริการของเว็บไซต์นี้ เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลใดๆ ของลูกค้าหรือ ผู้ลงโฆษณาบนเว็บไซต์นี้

  ท่านตกลงยินยอมที่จะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้ ; ใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (bots) การเจาะระบบฐานข้อมูล การแก้ไขดัดแปลงหรือการปรับเปลี่ยนการเข้าถึงข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์อื่นๆ การรวบรวมข้อมูลหรือการเก็บข้อมูลจากบริการของเอพี และ/หรือข้อมูลรวมทั้งบริการอื่นใดโดยเด็ดขาด

  ท่านยินยอมที่จะไม่กระทำการใช้งานซอฟต์แวร์ใดๆ ในการนำข้อมูลและบริการอื่นใดของเอพีไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเด็ดขาด

 • เกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์

  “เอพี” ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด ถูกต้องอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม เอพีไม่อาจรับประกันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอพีจะไม่ยอมรับหรือรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ หรือการละเลยเนื้อหาในเว็บไซต์นี้

 • การจัดส่งข้อมูลในเว็บไซต์

  ข้อมูลทุกชนิดที่ท่านได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่เอพี จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของท่านแต่อย่างใด ทุกสิ่งที่ท่านได้ดำเนินการจัดส่ง เผยแพร่ หรือโพสต์ประกาศให้แก่เอพี ให้ถือว่าเอพีและบริษัทในเครือของเอพีสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่มีเงื่อนไขหรือภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น

  ท่านตกลงและยอมรับว่า ข้อมูลที่ท่านได้โพสต์ลงบนเว็บไซต์ของเอพี ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์จากบุคคลภายนอก และให้หมายความรวมถึง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว หรือทรัพย์สินที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลอื่นใด ซึ่งท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

  เมื่อท่านเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ ให้ถือว่าท่านตกลงยินยอมให้เอพีเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และให้ถือว่าเอพีมีสิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเอพี

 • การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

  เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ โดยการเชื่อมโยงนี้เป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น เอพีขอยืนยันว่าไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือ รวมทั้งไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ใดๆ จากบุคคลภายนอก หรือการเชื่อมโยงใดๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์จากบุคคลภายนอก การตัดสินใจว่าบริการและ/หรือ ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น ให้ถือเป็นความรับผิดชอบและเป็นการตัดสินใจของท่านเองทั้งสิ้น เอพีไม่อาจควบคุมและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์เหล่านั้นทั้งสิ้น และเอพีขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับประกันใดๆ หรือต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของหรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใดๆ เหล่านั้น (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) เอพีไม่อนุญาตให้ใส่ลิงก์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในเว็บไซต์นี้

 • การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

  ท่านตกลงและยอมรับว่า เมื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้แล้ว ท่านตกลงยอมรับความเสี่ยงและขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการเข้าใช้งานของท่าน กล่าวคือ เอพี กรรมการของบริษัท พนักงานหรือตัวแทนอื่นๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย การร้องเรียนหรือความต้องการใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม การชดเชยหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น ความเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน หรือข้อมูลเนื้อหา ส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลไทยหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น

 • การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

  การดำเนินธุรกิจของเอพีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เอพีมีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึงพัฒนาหลักเกณฑ์ในการลงโฆษณาของเอพีเป็นประจำอยู่เสมอ เอพีขอความร่วมมือจากท่านศึกษารายละเอียดในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นประจำอยู่เสมอ เพื่อช่วยให้ท่านอัพเดทข้อมูลและรักษาสิทธิของความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่เสมอ