AP เริ่มต้นอะไรก็ได้…แต่ลงท้ายต้องดี

06 January 2023

 #เริ่มต้นปีขอดีบ้างเถาะ กิจกรรมเริ่มต้นปีใหม่ ให้อะไรๆก็ลงท้ายด้วยดี จาก เอพี ไทยแลนด์

AP เริ่มต้นอะไรก็ได้…แต่ลงท้ายต้องดี

กติกา และเงื่อนไขวิธีการร่วมสนุก 

“AP เริ่มต้นอะไรก็ได้…แต่ลงท้ายต้องดี” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรวมพลังชาวทวิตเตอร์สร้างสรรค์พื้นที่โซเชียลดี ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่ โดยผู้ร่วมสนุกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดดังต่อไปนี้

 

 

 

 

การตัดสินผู้ชนะกิจกรรม

คณะกรรมการพิจารณาและตัดสินผู้ชนะกิจกรรมเป็นบุคคลของผู้จัดกิจกรรม (หรือบุคคลที่ผู้จัดกิจกรรมมอบหมาย) จะพิจารณาคัดเลือกข้อความที่ทำถูกต้องตามกติกาการร่วมกิจกรรมและถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด จากหลักเกณฑ์ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของแบรนด์​

 

โดยถือให้การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นเด็ดขาด และเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี ซึ่งทางผู้จัดกิจกรรมถือว่า ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขทุกประการ​

 

หากผู้จัดกิจกรรมได้รับผลจากกฎหมายหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใด ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมสนุกนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​

 

 

รางวัลและเงื่อนไขการรับรางวัล กิจกรรม “AP เริ่มต้นอะไรก็ได้...แต่ลงท้ายต้องดี

 1. คณะกรรมการจะคัดเลือกทวิตของผู้โชคดีที่ทำถูกต้องครบถ้วนตามกติกาที่กำหนด และถูกใจคณะกรรมการ เพื่อรับของรางวัล “โมเดลเสริมมงคล Ganesha on the Rabbit” Exclusive design for AP จากแบรนด์ WK.Studio ทั้งหมด 50 รางวัล มูลค่า 2,500 บาท มูลค่ารวมกว่า 125,000 บาท
 2. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่บัญชีทวิตเตอร์ AP (@AP_Inspire)​
 3. หลังประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผู้ชนะกิจกรรมจะต้องรายงานตัวที่ Direct Message ของบัญชีทวิตเตอร์ AP (@AP_Inspire) โดยแจ้งว่า “ยืนยันรับสิทธิ์ผู้ชนะ จากแคมเปญ "ชีวิตดีๆ รับปีเถาะ” และต้องรายงานตัวภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์​
 4. ในการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ผู้โชคดีจะต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียด ดังนี้ ชื่อบัญชีทวิตเตอร์ ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรติดต่อและสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ​
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544. โดยสามารถชำระเป็นเงินสดเมื่อได้รับของรางวัล​
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษัทฯ ได้ในกาลต่อไป ​
 7. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมให้ทางบริษัทฯ สามารถนำทวิตข้อความของท่านไปใช้ เพื่อโปรโมทแคมเปญ "ชีวิตดีๆ รับปีเถาะ” และแคมเปญอื่นๆ ในกาลต่อไปได้​
 8. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนของรางวัลเป็นส่วนลดหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินประกอบหรือทดแทนรางวัลในทุกกรณี​
 1. หลังจากการยืนยันตัวตนครบถ้วนภายในกำหนดเวลาตามที่กำหนดข้างต้นแล้ว ผู้จัดกิจกรรมจะจัดส่งของรางวัล ให้แก่ผู้ชนะกิจกรรมโดยบริษัทขนส่งเอกชนภายใน14 วันทำการ หลังจากวันที่ผู้ร่วมกิจกรรมยืนยันตัวตนทางกล่องข้อความในบัญชีทวิตเตอร์ AP (@AP_Inspire)​

โดยทางบริษัทฯ จะเริ่มจัดส่งให้ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ตาม ชื่อ-ที่อยู่ ที่ผู้ชนะกิจกรรมได้แจ้งให้ผู้จัดกิจกรรมทราบในช่วงของการยืนยันสิทธิ์ และทางผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากของรางวัลถูกตีกลับไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดกิจกรรมไม่มีหน้าที่ต้องจัดส่งของรางวัลให้ผู้แลกรับของรางวัลอีกแต่อย่างใด และถือว่าผู้ชนะรางวัลสละสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลดังกล่าว ​

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัลเฉพาะผู้ที่ถือสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น​
 2. ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือตรวจสอบพบว่าทำไม่ครบตามกติกาในการรับรางวัล หรือไม่สามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกผู้โชคดีท่านอื่นในลำดับถัดไปในการมอบรางวัล ​
 3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​
 4. คำตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด​

ข่าวสารอื่น ๆ