FRIENDS GET FRIENDS

FRIENDS GET FRIENDS
 
เพราะคุณและเพื่อนคือคนพิเศษสำหรับเรา ชวนเพื่อนมาเป็นลูกบ้านเอพีกับ 6 คอนโดมิเนียมใจกลางเมือง
รับค่าแนะนำสูงสุด 200,000 บาท* คุณสามารถลงทะเบียนและช่องทางการติดต่อตามโครงการที่ต้องการแนะนำ
เพื่อให้ Living Consultant ของเราติดต่อกลับไปพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ!*
วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563 เท่านั้น*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
Register for Subscriber and Special Privilege via appication LINE
Button Line
Projects you are interested
โครงการที่คุณต้องการแนะนำ
Submit

Google map

เงื่อนไขค่าแนะนำโครงการ FRIENDS GET FRIENDS ผ่านแอพพลิเคชั่น SMART WORLD

1. “ผู้แนะนำ” ต้องมีชื่ออยู่ในระบบฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ อยู่ก่อนแล้ว รวมถึงผู้เช่าที่มีการลงทะเบียนแล้วกับทางนิติบุคคล


2. “ผู้ถูกแนะนำ” เป็นบุคคลใดก็ได้แต่ต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยผู้ถูกแนะนำจะต้องไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของโครงการที่ผู้ถูกแนะนำสนใจ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563 หากบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่ารายชื่อผู้ถูกแนะนำซ้ำซ้อนกับ ฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ ที่มีอยู่ก่อน หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดผู้ แนะนำไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าแนะนำใดๆ

ห้ามเป็นพนักงานของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทในบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือบุคคลใดที่ได้รับ การแต่งตั้งจากบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
หากลูกค้าที่ท่านแนะนำได้ทำการจองซื้อบ้าน/คอนโดมิเนียม/ทาวน์โฮม หรือทรัพย์สินอื่นไว้ก่อนที่บริษัทฯ จะได้รับคำร้องแนะนำของท่าน ท่านจะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าแนะนำ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. กรณีมีผู้แนะนำชื่อลูกค้ารายเดียวกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบค่าแนะนำให้แก่ผู้แนะนำที่ กรอกเอกสารและส่งข้อมูลการแนะนำที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด ให้บริษัทฯ เป็นรายแรก โดยพิจารณาจากวันที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับเอกสารดังกล่าวไว้โดยถูก ต้องครบถ้วนแล้วเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. ผู้ถูกแนะนำต้องจองซื้อโครงการที่ร่วมแคมเปญ FRIENDS GET FRIENDS รวม 6 โครงการ พร้อมเงื่อนไขดังนี้ โครงการพร้อมอยู่ (Ready To Move) : ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำภายใน 60 วันหลังจาก ผู้ถูกแนะนำได้ทำสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์เสร็จสิ้นภายใน 15 กันยายน 2563 โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง : ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำภายใน 60 วันหลังจากผู้ถูกแนะนำทำสัญญาเสร็จสิ้นภายใน 30 กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว


5. พนักงานขาย รวมถึงตัวแทนขายอื่น ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ ไม่มีสิทธิ์ในการได้รับค่าแนะนำ


6. การชำระค่าแนะนำ จะโอนเงินผ่านธนาคารในนาม “ผู้แนะนำ” เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะดำเนิน การหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละห้า (5%) ของค่าแนะนำก่อนการชำระเงินทุกครั้ง


7. สามารถรับสิทธิ์ร่วมแคมเปญ FRIENDS GET FRIENDS ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563


8. เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


9. กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นเด็ดขาดและที่สุด
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
See what I can assist you with personal tools.
Start now!Next time please
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
Start now!Next time please
See what I can assist you with personal tools.
go to top